بسیار خب

هیچ خبری نیست.

هوراا، تیکت باز وجود ندارد!